ADMIROM
Poczuj komfort życia

HOME

Zarządzanie

Wynajem

Kontakt
Zarządzanie

Zarządzanie nieruchomością

Wymagania rynku zarządzania nieruchomością ciągle rosną. Klienci oczekują profesjonalizmu oraz szerokiego wachlarza usług. Będąc firmą elastyczną i dynamiczną, szybko rozpoznajemy potrzeby klientów i dostosowujemy do nich swoje działania.

Zakres usług dla osób fizycznych - właścicieli nieruchomości:

 1. Ubezpieczanie od ognia i innych zdarzeń losowych obiektów budowlanych położonych na nieruchomości wspólnej oraz ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej.
 2. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 3. Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
 4. Utrzymywanie w należytym porządku i czystości terenu nieruchomości.
 5. Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, gazu, wody, wywozu ścieków oraz śmieci dla nieruchomości.
 6. Zapewnienie usług kominiarskich i innych związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (tj. instalacja anteny zbiorczej, domofonu).
 7. Wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości.
 8. Usuwanie awarii.
 9. Zawieranie umów o dostawy, roboty, bądź usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych.
 10. Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywanych napraw gwarancyjnych oraz wszelkich innych napraw, remontów lub modernizacji.
 11. Reprezentowanie w sprawach dotyczących nieruchomości przed sądami, organami administracji samorządowej i państwowej.
 12. Zawieranie umów najmu lokali.
 13. Naliczanie czynszu i innych opłat obciążających najemców.
 14. Kontrolowanie wysokości i terminowości wpłat dokonywanych przez najemców.
 15. Prowadzenie w imieniu właściciela postępowań windykacyjnych w stosunku do najemców zalegających z opłatami.

Zakres usług dla wspólnot mieszkaniowych:

 1. Przygotowywanie i doprowadzanie do uchwalenia wymaganych prawem uchwał i innych dokumentów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty i zarządu wspólnoty.
 2. Założenie w imieniu wspólnoty wymaganych prawem numerów identyfikacyjnych (tj. REGON i NIP).
 3. Składanie w imieniu wspólnoty stosownych dokumentów do urzędu skarbowego (tj. CIT-2 i VAT-6).
 4. Za akceptacja zarządu wspólnoty ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obiektów budowlanych położonych na nieruchomości wspólnej oraz ubezpieczenie wspólnoty od odpowiedzialności cywilnej.
 5. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 6. Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
 7. Utrzymywanie w należytym porządku i czystości terenu nieruchomości wspólnej.
 8. Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wody, wywozu ścieków i śmieci z nieruchomości wspólnej.
 9. Zapewnienie usług kominiarskich oraz innych związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (tj. instalacja anteny zbiorczej, domofonu).
 10. Wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiającym właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej.
 11. Usuwanie awarii.
 12. Za akceptacją zarządu wspólnoty opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość wspólną, chyba że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
 13. Za akceptacją zarządu wspólnoty zawieranie umów w imieniu wspólnoty o dostawy, roboty, bądź usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości, kontrola prawidłowości wykonania tych usług oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych.
 14. Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywanych napraw gwarancyjnych i wszelkich innych, remontów lub modrnizacji.
 15. Łącznie z zarządem wspólnoty reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed sądami.
 16. Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej.
 17. Przygotowywanie projektów planu gospdarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu, w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej.
 18. Przygotowanie rozliczeń planu gospodarczego, o którym mowa w punkcie poprzednim, w tym rozliczeń funduszu remontowego.
 19. Otwarcie rachunku bankowego wspólnoty.
 20. Prowadzenie odpowiedniej księgowości wspólnoty.
 21. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
 22. Przygotowywanie raportów kwartalnych dla zarządu wspólnoty o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach wspólnoty mieszkaniowej.
 23. Pobieranie i windykacja należności z tytułu kosztów, świadczeń eksploatacyjnych i innych pożytków oraz przychodów z nieruchomości.
 24. Wydawanie zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali, np. dotyczących zameldowania.
 25. Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 26. Za akceptacja zarządu wspólnoty organizaowanie windykacji opłat neleżnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.

Oto przykładowe nieruchomości, którymi się opiekujemy:

 1. Poznań, ul. Polanka 7
 2. Poznań, ul. Przepiórcza 8
 3. Poznań, ul. Św. Wawrzyńca 30
 4. Luboń, ul. Niezłomnych 31


HOME
Zarządzanie
Wynajem
Kontakt