Zarządzanie

Zarządzanie nieruchomością

Wymagania rynku zarządzania nieruchomością ciągle rosną. Klienci oczekują profesjonalizmu oraz szerokiego wachlarza usług. Będąc firmą elastyczną i dynamiczną, szybko rozpoznajemy potrzeby klientów i dostosowujemy do nich swoje działania.

Zakres usług dla osób fizycznych – właścicieli nieruchomości:

 • Ubezpieczanie od ognia i innych zdarzeń losowych obiektów budowlanych położonych na nieruchomości wspólnej oraz ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej.
 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
 • Utrzymywanie w należytym porządku i czystości terenu nieruchomości.
 • Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, gazu, wody, wywozu ścieków oraz śmieci dla nieruchomości.
 • Zapewnienie usług kominiarskich i innych związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (tj. instalacja anteny zbiorczej, domofonu).
 • Wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości.
 • Usuwanie awarii.
 • Zawieranie umów o dostawy, roboty, bądź usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych.
 • Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywanych napraw gwarancyjnych oraz wszelkich innych napraw, remontów lub modernizacji.
 • Reprezentowanie w sprawach dotyczących nieruchomości przed sądami, organami administracji samorządowej i państwowej.
 • Zawieranie umów najmu lokali.
 • Naliczanie czynszu i innych opłat obciążających najemców.
 • Kontrolowanie wysokości i terminowości wpłat dokonywanych przez najemców.
 • Prowadzenie w imieniu właściciela postępowań windykacyjnych w stosunku do najemców zalegających z opłatami.

Zakres usług dla wspólnot mieszkaniowych:

 • Przygotowywanie i doprowadzanie do uchwalenia wymaganych prawem uchwał i innych dokumentów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty i zarządu wspólnoty.
 • Założenie w imieniu wspólnoty wymaganych prawem numerów identyfikacyjnych (tj. REGON i NIP).
 • Składanie w imieniu wspólnoty stosownych dokumentów do urzędu skarbowego (tj. CIT-2 i VAT-6).
 • Za akceptacja zarządu wspólnoty ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obiektów budowlanych położonych na nieruchomości wspólnej oraz ubezpieczenie wspólnoty od odpowiedzialności cywilnej.
 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
 • Utrzymywanie w należytym porządku i czystości terenu nieruchomości wspólnej.
 • Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wody, wywozu ścieków i śmieci z nieruchomości wspólnej.
 • Zapewnienie usług kominiarskich oraz innych związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (tj. instalacja anteny zbiorczej, domofonu).
 • Wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiającym właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej.
 • Usuwanie awarii.
 • Za akceptacją zarządu wspólnoty opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość wspólną, chyba że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
 • Za akceptacją zarządu wspólnoty zawieranie umów w imieniu wspólnoty o dostawy, roboty, bądź usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości, kontrola prawidłowości wykonania tych usług oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych.
 • Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywanych napraw gwarancyjnych i wszelkich innych, remontów lub modernizacji.
 • Łącznie z zarządem wspólnoty reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed sądami.
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej.
 • Przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu, w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej.
 • Przygotowanie rozliczeń planu gospodarczego, o którym mowa w punkcie poprzednim, w tym rozliczeń funduszu remontowego.
 • Otwarcie rachunku bankowego wspólnoty.
 • Prowadzenie odpowiedniej księgowości wspólnoty.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
 • Przygotowywanie raportów kwartalnych dla zarządu wspólnoty o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach wspólnoty mieszkaniowej.
 • Pobieranie i windykacja należności z tytułu kosztów, świadczeń eksploatacyjnych i innych pożytków oraz przychodów z nieruchomości.
 • Wydawanie zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali, np. dotyczących zameldowania.
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 • Za akceptacja zarządu wspólnoty organizowanie windykacji opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.

 

Oto przykładowe nieruchomości, którymi się opiekujemy: